Aktuality
Poslanecká sněmovna schválila rozsáhlou novelu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané ho... více »
 
Děti dětem je charitativní projekt režiséra Petra Horáčka, který od roku 1990 pořádá kompo... více »
 
Od nového roku vstupuje v účinnost novelizované znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodařen... více »
 
Ať nejste zaskočeni! Koupí bytu automaticky získáváte řadu práv, ale i povinností. A pozor... více »
 
S hrdostí jsme opět jako zlatý partner podpořili již třetí ročník celostátní soutěže o tit... více »
 
Rádi bychom vás informovali o novele zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, podle ... více »
 
Chystáte se prodat nebo koupit nemovitost? A víte, jaké kvality by měl mít realitní makléř... více »
 
Další aktuality »
 

Reference
Vážení, ráda bych touto cestou poděkovala panu makléři Janu Ledvinovi za zprostředkování více »
 
Vážená realitní kanceláři,tímto dopisem chci vyjádřit poděkování za vaše služby při n více »
 
Další reference »
 

TOP makléř
Nejlepší makléř měsíce
  • nejlepší výkon
  • profesionalita
 
více »

Průkaz energetické náročnosti budovy

Rádi bychom vás informovali o novele zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, podle kterého má povinnost vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek (SVJ), zajistit při prodeji či pronájmu zpracování tzv. průkazu energetické náročnosti (dále jen „Průkaz“), dále je povinností i vlastníka jednotky předložit Průkaz nebo jeho ověřenou kopii možnému kupujícímu či nájemci před uzavřením smluv týkajících se koupě či pronájmu a předat Průkaz nebo jeho ověřenou kopii nejpozději při podpisu smlouvy týkající se koupě či pronájmu.

 

Vlastník jednotky je povinen pouze předložit a předat Průkaz, ne však zajistit jeho zpracování!
 
Jedná se o obdobu energetických štítků elektrospotřebičů ukazující, jak je budova energeticky náročná (vytápění, chlazení, větrání, ohřev vody, osvětlení).

 

Průkaz je povinný (bez ohledu jestli dochází k prodeji či pronájmu) u všech novostaveb (ve fázi projektu) a větších změnách dokončených budov (zde platí povinnost zajistit Průkaz i pro stavebníka).

 

Od 1.1.2013 je Průkaz povinný při prodeji budovy nebo její ucelené části a při pronájmu budovy.

 

Od 1.1.2016 je Průkaz povinný při pronájmu ucelené části budovy včetně družstevních domů.
 
Od 1.1.2015 je Průkaz povinný (bez ohledu jestli dochází k prodeji či pronájmu) pro užívané bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší jak 1.500 m2.

 

Od 1.1.2017 je Průkaz povinný (bez ohledu jestli dochází k prodeji či pronájmu) pro užívané bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší jak 1.000 m2.

 

Od 1.1.2019 je Průkaz povinný (bez ohledu jestli dochází k prodeji či pronájmu) pro užívané bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší jak 1.000 m2.

 

Průkaz bude potřeba i v případech SVJ, kdy se bude převádět např. jedna z bytových jednotek, které jsou umístěny v domě, tvořící toto SVJ. Výjimkou může být případ, kdy vlastníkovi jednotky nebude na písemné vyžádání ze strany příslušného orgánu SVJ Průkaz předán, pak jej může nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie za uplynulé tři roky.

 

Povinnost zajistit zpracování průkazu nemá vlastník jednotky, ale vlastník budovy, tedy SVJ. Vlastník jednotky si jednoduše písemně zažádá o vydání originálu nebo kopie u SVJ a pokud Průkaz neobdrží, pak energetickou náročnost doloží vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie za uplynulé tři roky. Průkaz se vydává pro celou budovu a nikoliv pro samostatné byty.
 
Průkaz není potřeba mj. u staveb pro rodinnou rekreaci, u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2, u budov, které jsou kulturní památkou nebo se dle doplňujících podmínek zákona nacházejí v památkové rezervaci nebo památkové zóně, u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 700 GJ za rok, při darování nemovitosti, při dědění ani např. při vypořádání společného jmění manželů, byť vlastnictví přechází či se převádí na jinou osobu.

 

Průkaz platí 10 let ode dne data jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy. Kontroly provádí Státní energetická inspekce s ministerstvem průmyslu a obchodu, pokuta hrozí až do výše 100.000,- Kč u fyzických osob a 500.000 u osob právnických.
 
Zákonem je vlastníkovi stanovena také povinnost uvedení ukazatelů energetické náročnosti podle Průkazu v informačních a reklamních materiálech (tj. např. u i inzerce prodeje či pronájmu nemovitosti), přičemž tato povinnost neplatí např. v případě, že vlastníkovi jednotky nebude na písemné vyžádání ze strany SVJ Průkaz předán.

 

V případě výstavby nebo provádění změny dokončené budovy, je povinností stavebníka, vlastníka budovy nebo společenství vlastníků jednotek:
- doložit při podání žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby splnění

  požadavků na energetickou náročnost budovy,
- doložit Průkazem posouzení technické, ekonomické a ekologické

   proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie.

 

Stavební předpisy neznají termín rekonstrukce, ten patří do daňových předpisů. U stávajících staveb se jedná buď o udržovací práce, nebo o změny dokončených staveb, což jsou přístavby, nástavby a stavební úpravy. Zateplení budovy je podle stavebního zákona vždy stavební úpravou. Průkaz dokladující plnění požadované energetické náročnosti je potřebný při provádění větších změn dokončených staveb, které se týkají více jak 25 % obálky budovy. To znamená, že v případě celkového zateplení budovy bude nutné doložit Průkaz, ale například pouze u výměny oken nikoliv.

 

Grafická část Průkazu zahrnuje kromě vyznačení kategorie, do které objekt spadá, také vyhodnocení, kam by byl objekt zařazen po provedení energeticky úsporných opatření. Dále se klienti dovědí, kolik objekt ročně spotřebuje energie a také procentuální vyjádření spotřeby např. vytápění, větrání, chlazení, příprava teplé vody a osvětlení. Průkazem energetické náročnosti je dokument, který obsahuje stanovené informace o náročnosti budovy nebo ucelené části budovy. Do posouzení se zahrnují informace o vytápění, větrání, chlazení, osvětlení a z těchto hodnot je vypočítána tzv. třída energetické náročnosti budovy.

 

Tabulka hodnocení – klasifikační třídy: 

 

Třída energetické náročnosti budovy   Slovní vyjádření energetické náročnosti budovy
A Mimořádně úsporná
B Úsporná
C Vyhovující
D Nevyhovující
E Nehospodárná
F Velmi nehospodárná
G Mimořádně nehospodárná

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vybrané základní pojmy zákona:

 

- budovou se rozumí nadzemní stavba a její podzemní části, prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí, v níž se používá energie k úpravě vnitřního prostředí

 

- ucelenou částí budovy se rozumí podlaží, byt nebo jiná část budovy, která je určena k samostatnému používání nebo byla za tímto účelem upravena

 

- celkovou energeticky vztažnou plochou se rozumí vnější půdorysná plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím v celé budově, vymezená vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy

 

- větší změnou dokončené budovy se rozumí změna dokončené budovy na více než 25% celkové plochy obálky budovy

 

- obálkou budovy se rozumí soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy nebo zóny, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch, přilehlá zemina, vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru, sousední nevytápěné budově nebo sousední zóně budovy vytápěné na nižší vnitřní návrhovou teplotu

 

- technickým systémem budovy se rozumí zařízení určené k vytápění, chlazení, větrání, úpravě vlhkosti vzduchu, přípravě teplé vody, osvětlení budovy nebo její ucelené části nebo pro kombinaci těchto účelů

 

Průkazy zpracovávají a vystavují po absolvování příslušného přezkoušení energetičtí auditoři, autorizovaní inženýři či autorizovaní technici. Je samozřejmostí, že jako renomovaná realitní společnost jsme na tuto situaci plně připraveni a s Průkazem vám rádi pomůžeme. K vyhotovení Průkazu je třeba doložit kompletní stavební dokumentaci a energetické náklady budovy, pokud tyto informace a podklady nemáte k dispozici, zajistíme návštěvu inspektora k místnímu šetření. Dotaz či objednávku zasílejte na [email protected].